đặt cùng phòng khách sạn với ông chủ và bị địt Ogura Yuna

=> dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS. Chọn server #2 #3 #4 nếu không xem được phim chat tại đây